วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การเพิ่มข้อความ

การเพิ่มข้อความ

   3.1. ให้ไปที่ Insert > Standard Objects > Text Caption หรือคลิกที่ปุ่ม Insert Text Caption บนแถบ
เครื่องมือ จะปรากฏแถบสาหรับพิมพ์ข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วปรับค่า ต่าง ๆ ในแถบ
Properties
   3.2. การกาหนดค่าใน Properties ของข้อความ มีดังนี้
 Item Name ชื่อของข้อความ ให้ใช้
ภาษาอังกฤษเสมอ
 GENERAL สามารถเปลี่ยนลัษณะของแถบ เช่น
สีพื้น รูปร่าง เป็นต้น ถ้าไม่ต้องการให้มีพื้น ให้คลิก
สามเหลี่ยม และเลือก Transparent
 CHARACTER สาหรับกาหนดค่าต่าง ๆ ของ
Fonts เช่น Fonts ขนาด และสี
 FORMAT สาหรับกาหนดให้จัดชิดซ้าย-ขวา
เป็นต้น
 TIMING สาหรับกาหนดระยะเวลาที่จะให้แสดง และระยะเวลาที่จะให้ปรากฏหลังจากที่ Slide
ปรากฏ เช่น จากภาพด้านล่าง เป็นการกาหนดให้ Slide มีความยาว 3 วินาที และจะเริ่มแสดงให้เห็น
เมื่อเปิด Slideเข้ามาแล้ว 2 วินาที ดังนั้น Slide นี้ จะมีความยาวทั้งหมด 5 วินาที เมื่อดูที่ Timeline

 TRANSITION สาหรับกาหนดการเข้ามาของข้อความ โดยปกติจะให้ค่อย ๆ จางเข้าและจางออกไป
(Fade In and Out) เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ให้เข้ามาทันที แต่เวลาออกให้ค่อย ๆ จางออก
(Fade Out Only) หรือ ไม่ให้มี Transition เลย ก็ได้
 Audio สาหรับเพิ่มเสียงเมื่อข้อความนี้ปรากฏ
 POSITION & SIZE สาหรับกาหนดตาแหน่งและขนาด ตาแหน่ง X คือระยะห่างจากขอบหน้าจอซ้าย
และ ตาแหน่ง Y คือระยะห่างจากขอบบนของ Document Window

การวาดรูปทรงและการจัดการ


การวาดรูปทรงและการจัดการ

การวาดรูปทรงต่าง ๆ เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม รูปหลายเหลี่ยม ให้ใช้
Line Tool โดยคลิกที่สามเหลี่ยมด้านล่างขวา จะเห็นมีตัวเลือก ให้ตาม
ต้องการ รูปทรงต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้จากแถบ PROPERTIES
2.1. กาหนดหัวลูกศรให้เส้นตรง โดยวาดเส้นตรง แล้วเลือก
FILL & STROKE > Start หรือ End
2.2. คลิกที่ปลายเส้นตรง กด Shift และเลื่อนเมาส์ จะสามารถเอียง


เส้นตามองศา ได้ ครั้งละ 45 องศา
1. การเพิ่ม Slide
2. การวาดรูปทรงและการจัดตำแหน่ง
2.3. ขณะวาดรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม ถ้ากด Shift ค้างไว้ จะได้รูปสมมาตร
2.4. ต้องการวาดภาพซ้า ๆ ให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะเลือก
2.5. รูปทรง สามารถบรรจุข้อความได้ โดยดับเบิ้ลคลิกภายในรูปทรง แล้วพิมพ์ข้อความ
2.6. การจัดเรียงรูปทรงต่าง ๆ ให้คลิกที่รูปทรง และคลิกขวา และเลือก Align

Align Left: จัดชิดซ้ายตรงกัน
Align Center: จัดกึ่งกลางตรงกัน
Align Top: จัดบนตรงกัน
Distribute Horizontally: กระจายระยะห่างเท่ากันตามแนวนอน
Distribute Vertically: กระจายระยะห่างเท่ากันตามแนวตัง้
Resize to same height ย่อให้ความสูงเท่ากัน
Resize to same size ย่อให้ขนาดเท่ากันการเพิ่มสไลด์


การเพิ่มสไลด์


      1.1. การเพิ่ม Slide เปล่า ให้ไปที่เมนู Insert > Blank Slide โปรแกรมจะสร้าง Slide เปล่าให้ โดย
ไม่มีวัตถุใด ๆ และจะใช้พื้นหลังของโปรแกรม โดยปกติ (ค่า Default )จะเป็นสีขาว
      1.2. การเพิ่ม Slide เปล่า และมีแม่แบบพื้นหลัง ให้ไปที่ Insert > New Slide โปรแกรม จะสร้าง
Slide ใหม่ และนาพื้นหลังของแม่แบบที่กาหนดมาใช้ด้วย ทาให้กลมกลืนกับ Slide ก่อนหน้านี

ส่วนประกอบของหน้าจอ


ส่วนประกอบของหน้าจอ

           เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Adobe Captivate 5 แล้ว จะปรากฏหน้าจอหลักที่มีส่วนประกอบสาคัญที่ แยก
ออกเป็นส่วนๆ เพื่อการทางาน ดังนี้
1. เมนู
         File สาหรับการสร้าง/เปิดไฟล์ใหม่ การบันทึก การส่งออกเพื่อใช้งาน และการเล่นไฟล์ (Preview)
เป็นต้น
         Edit สาหรับการคัดลอก วาง ภาพ ข้อความ หรือ แผ่น Slide ตลอดจนการกาหนดค่าของ
โปรแกรม (Preferences) เป็นต้น
         View มุมมองของหน้าจอ ปรับหน้าจอขนาดต่าง ๆ การซ่อน Slide เป็นต้น
         Insert สาหรับการนาเข้าวัตถุต่าง ๆ เช่น เพิ่ม Slide เพิ่มข้อสอบ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และปุ่ม
เป็นต้น
        Modify สาหรับการเปลี่ยนขนาดของหน้าจอแสดงผล (Document Window) กาหนดตาแหน่ง การ
จัดเรียงวัตถุต่าง ๆ บนหน้าจอ (Alignment) เป็นต้น
        Project สาหรับการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตา (skin editor) การสร้างตัวแปร เป็นต้น
        Quiz สาหรับสร้างข้อสอบแบบต่าง ๆ และการกาหนดค่าของข้อสอบ เป็นต้น
        Audio สาหรับการจัดการเกี่ยวกับเสียง เช่น การนาเข้า และการตัดต่อเสียง เป็นต้น 3
        Video สาหรับการจัดการคลิปวิดีโอ ไฟล์ วิดีโอที่ใช้ได้ ได้แก่ flv f4v avi mov mp4และ 3gp ในกรณี ที่ไม่ใช่ flv หรือ f4v โปรแกรม Captivate จะแปลงไฟล์ก่อนการ นาเข้า
        Window สาหรับการเปิดหรือปิดการใช้งาน Panal ต่าง ๆ ในหน้าจอ เช่น Timeline Filmstrip Effects และ Properties เป็นต้น Panal ใดที่กาลังเปิดอยู่จะเห็นมีเครื่องหมายถูกปรากฏอยู่ข้างหน้า ถ้าต้องการปิด ให้คลิกเพื่อเอาเครื่องหมายถูกออกไป

2. Toolbars
     เป็นกลุ่มเครื่องมือที่นามาวางไว้ เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่าง สะดวก เครื่องมือในแถบ Toolbars นี้ทุกตัว สามารถเข้าถึงได้ จากเมนู เครื่องมือที่ควรรู้จัก มีดังนี้
      2.1. Selection Tool เป็นเครื่องมือสาหรับใช้เลือกวัตถุต่าง ๆ ที่
อยู่บนหน้าจอ เมื่อใช้เครื่องมือนี้ คลิกที่วัตถุใดบนหน้าจอ จะเห็น Properties ของวัตถุนั้ นๆ แสดง ในแถบ Properties และสามารถที่จะปรับปรุง แก้ไข หรือกาหนดใหม่ได้
     2.2. Insert Text Caption เป็นเครื่องมือที่ใช้บ่อย สาหรับการพิมพ์ตัวอักษร โดยจะมีพื้ นเป็นแถบคล้าย ป้ายรองรับ เราสามารถเปลี่ยนลักษณะของพื้ นหรือ จะกาหนดให้ไม่เห็นพื้ นเลย ก็ได้ โดยไปที่ แถบ Properties และกาหนดเป็น Transparent
     2.3. Insert Button เป็นเครื่องมือสร้างปุ่มบนหน้าจอ เมื่อคลิกเครื่องมือนี้จะเกิดปุ่มที่กลางหน้าจอโดย อัตโนมัติ เราสามารถลากปุ่มที่เกิดขึ้ นไปยังตาแหน่งใด ๆ ที่ต้องการบนหน้าจอ และสามารถ
กาหนด Action หรือคาสั่ งของปุ่มว่า เมื่อกดปุ่ม
นี้ แล้วให้ทาอะไร เช่น ให้ไปยัง Slide ต่อไป หรือ
ให้ไปยัง Slide ที่กาหนด เป็นต้น

3. Panel Groups
     เป็นกลุ่มแถบที่อยู่ด้านซ้ายมือ ประกอบด้วย ต่าง ๆ ที่สามารถกาหนดค่าให้แก่วัตถุ ต่าง ๆ ที่อยู่บนหน้าจอได้
     3.1. Properties เป็นแถบสาคัญที่กาหนด
คุณลักษณะของวัตถุที่ถูกเลือกบนหน้าจอ เช่น ภาพ ข้อความ ปุ่ม เป็นต้น
     3.2. Library เป็นแถบที่รวมวัตถุต่าง ๆ ที่อยู่บนหน้าจอมาไว้ที่นี่ เมื่อเรานา ภาพ เสียง หรือ วิดีโอ มาวางบนหน้าจอ โปรแกรม Captivate จะนามาไว้ใน Library ให้โดยอัตโนมัติ ถ้าเราต้องการนามาใช้อีก ก็สามารถนาวัตถุที่อยู่ใน Library มาวางไว้บนหน้าจอ และกาหนด Property เสียใหม่ได้ ทาให้ประหยัด เพราะไม่ต้องนาเข้าวัตถุใหม่ ซึ่งทาให้เปลืองหน่วยความจาของเครื่องคอมพิวเตอร์
     3.3. Filmstrip เป็นส่วนที่แสดง Slide ทั้งหมดในโปรแกรม โดยเรียงลาดับก่อนหลังตามลาดับการ
นาเสนอ Slide แต่ละแผ่นสามารถใช้เมาส์ลากเพื่อสลับตาแหน่งกันได้จากใน Filmstrip ได้
ใน Slide แต่ละแผ่น ควรมีการตั้งชื่อ Slide ในแถบ Properties ด้วย ซึ่งมีประโยชน์ในการกาหนดเส้นทางการเดินของโปรแกรม เช่น เมื่อคลิกปุ่มแล้ว จะให้โปรแกรมไปที่ Slide ใด เป็นต้น ชื่อของ slide แต่ละแผ่นจะปรากฏที่ด้านล่าง ของ Slide นั้น ๆ และนอกจากนี้ ถ้า Slide นั้นมี วิดีโอ หรือมีการใช้เสียง ก็จะมีสัญลักษณ์ปรากฏให้เห็น

4. Document Window
    เป็นหน้าจอแสดงผลของโปรแกรม โดยจะแสดง Slide ทีละแผ่น วัตถุต่าง ๆ ที่นามาวาง ใน Slide แต่ละแผ่น จะปรากฏที่นี่ เมื่อเปิดโปรแกรม Captivate ใหม่ โปรแกรมจะให้กาหนดขนาดของหน้าจอนี้ เราสามารถปรับมุมมองของหน้าจอนี้ ให้เล็กหรือใหญ่เพื่อสะดวกในการทางานได้ โดย กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้และและกดปุ่มเครื่องหมายเท่ากับ จะขยายให้ใหญ่ขึ้น แต่ถ้ากดปุ่ม Ctrl ค้างไว้และกดปุ่มเครื่องหมายลบ จะย่อหน้าจอให้เล็กลง การกดปุ่มข้างต้น ไม่มีผลต่อขนาดของหน้าจอ แต่เป็นการย่อหรือขยายมุมมองนี้ เพื่อให้สามารถทางานได้สะดวกขึ้น เท่านั้น
ถ้ามีการเปิดโปรแกรม Captivate หลายโปรแกรมพร้อมกัน จะเกิดแถบและมีชื่อของไฟล์ปรากฏให้เห็น ทาให้สามารถสลับไป-มาระหว่างโปรแกรมได้ และยังสามารถคัดลอกวัตถุต่าง ๆ ข้ามโปรแกรมได้ โดยใช้ Copy และ Paste ระหว่างกันได้

5. Timeline
    Timeline เป็นแถบควบคุมวัตถุ ที่อยู่ในแผ่น Slide แผ่นที่กาลังแสดงอยู่ในหน้าจอ Document
Window ทั้งนี้ Slide แต่ละแผ่น จะมี Timeline เป็นของตนเอง Timeline ประกอบด้วยชั้น หรือ layers
ต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นคือวัตถุแต่ละอย่างในแผ่น Slide นั้น ๆ ซึ่งจะมีชื่อปรากฏอยู่ให้สังเกตได้ เช่น ใน
ภาพ Btton_3 เป็นชั้นของปุ่มที่ชื่อ Button_3 เป็นต้น
ชั้นแต่ละชั้น สามารถปรับความยาว ให้ปรากฏก่อนหลังได้โดยใช้เมาส์ลากให้สั้นลง หรือยาวขึ้นได้
และนอกจากนี้ ยังลากสลับตาแหน่ง บน-ล่าง ได้ วัตถุที่อยู่ชั้นบนกว่า จะอยู่หน้าวัตถุที่อยู่ชั้นล่าง ใน
Document Windowนอกจากนี้ ถ้ามีการเปิด Panel เช่น Master slide หรือ Effects จะเห็นมีแถบปรากฏเพิ่มขึ้นที่นี่ ซึ่งจะสามารถใช้งาน Panel นั้น ๆ ได้จากที่นี่ เช่นกันหน้าแรก


การใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate


                 โปรแกรม Captivate เป็นโปรแกรมสาหรับสร้างมัลติมีเดียบนเว็บ การจับภาพหน้าจอ การทาภาพเคลื่อนไหว และอื่น ๆ โปรแกรม Captivate สามารถสร้างบทเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ สร้างข้อสอบได้อย่างดี โดยผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องเขียนคาสั่ง เพราะโปรแกรมมีคาสั่งต่าง ๆ ไว้ให้เลือกผ่านทางหน้าจอของโปรแกรม จึงเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย เรียนรู้ได้เร็ว เหมาะสาหรับครู และผู้ที่มีหน้าที่ฝึกอบรมบุคลากร นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Widget หรือเขียน Action Script 3 เพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรมได้
โปรแกรม Captivate มีจุดประสงค์หลักสาหรับใช้เล่นบนอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง Browser หรือใช้กับ LMS โดยส่งออกไปใช้งานเป็น Flash (swf) ตามมาตรฐาน scorm อย่างไรก็ตาม โปรแกรมสามารถส่งออกเป็นไฟล์      exe และน่าไปเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้